de cs en it
Logo: Archiv im Böhmischen Dorf e.V.

JEDNOTA BRATRSKÁ

Stará česká Jednota bratrská, která vznikla již šedesát let před Lutherovou reformací, zanikla v důsledku rekatolizační politiky Habsburků.

Roku 1727 založil Mikuláš hrabě ze Zinzendorfu spolu s moravskými exulanty obnovenou Evangelickou Jednotu bratrskou – Ochranovskou. Také většina rixdorfských Čechů se k Ochranovským přidala.

Jádro víry, kterou si Češi zachovali a kterou mohli konečně svobodně vyznávat, symbolizuje husitský kalich. Ten dnes najdeme i ve znaku čtvrti Neukölln a je výrazem názoru, že jsou si všichni lidé před Bohem rovni a přijímají jeho dary. Během svatého přijímání tak věřící, na rozdíl od tehdejší vrchnostenské církve, mohli přijímat pod obojí. Pro členy Jednoty bratrské je i dnes důležité soužití a vzájemná podpora. Archiválie místní Jednoty bratrské názorně dokumentují jejich společenskou angažovanost.

Akce umělkyně Alexine Chanel v sále kostela, 2016

www.herrnhuter-in-berlin.de
Gruppenfoto